Vedtægter

Vedtægter for Roskilde Delingsførerforening
 
 
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn Roskilde Delingsførerforening.
Foreningen er stiftet i 1961.
Foreningen er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
 
 
§ 2 Foreningens formål
Foreningen har til formål at skabe et samlingssted og et fællesskab for voksne, øvede gymnaster, hvor der
dyrkes opvisningsgymnastik under kvalificeret ledelse. Træningen er krævende og intensiv og
bevægelsesglæden central.
Samværet og fællesskabet om gymnastikken er i fokus. Derudover har foreningen til formål at fremme
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar gennem folkeoplysende aktiviteter, herunder
frivilligt arbejde i foreningens regi, samt deltagelse i foreningens demokratiske processer. Foreningen
varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.
 
 
§ 3 Foreningens opbygning
Stk. 1 Foreningen er organiseret med generalforsamlingen som øverste myndighed og bestyrelsen som daglig
ledelse.
Stk. 2 Regler og retningslinjer for Roskilde Delingsførerforening er beskrevet i nærværende vedtægter.
Stk. 3 En forretningsorden beskriver bestyrelsens arbejde og fungerer som et kompas, som bestyrelsen kan
styre efter, og som hjælper bestyrelsen til at udfylde sin rolle.
 
 
§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer
Stk. 1 Foreningen kan være tilmeldt landsorganisationer, som understøtter RDF’s formål og virke.
 
Stk. 2 Bestyrelsen kan tilmelde RDF nye landsorganisationer, som opfylder § 4 stk. 1, og ligeledes udmelde
RDF, hvis § 4 stk. 1 ikke længere er opfyldt.
 
 
§ 5 Medlemsforhold
Stk. 1 Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og
vedtægter.
Stk. 2 Som passivt medlem kan optages tidligere gymnaster i Roskilde Delingsførerforening eller personer
med særlig tilknytning til holdet. Bestyrelsen godkender hvert enkelt passivt medlems optagelse.
Stk. 3 Man er optaget som medlem, når kontingentet er indbetalt til foreningen. Bestyrelsesmedlemmer betaler kontingent på lige fod med øvrige medlemmer.
Stk. 4 Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk
medindflydelse på foreningens forhold efter dennes vedtægter.
Stk. 5 Et passivt medlem har ikke adgang til foreningens idrætsaktiviteter. Bestyrelsen udvælger
arrangementer, som passive medlemmer kan deltage i.
Stk. 6 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige retningslinjer.
 
 
§ 6 Kontingent
Stk. 1 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter herudover forskellige
kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder kontingent for aktive og kontingent for passive
medlemmer. Trænere og hjælpetrænere betragtes som passive medlemmer. Bestyrelsen kan fritage et medlem
for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.
Stk. 2 Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.
Stk. 3 Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket,
slettes den pågældende som medlem via skriftlig meddelelse, og rettigheder jf. § 5 stk. 4 ophører med
øjeblikkelig virkning. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.
Stk. 4 I udgangspunktet refunderes indbetalt kontingent ikke. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dog beslutte,
at et medlem kan få refunderet kontingentet delvist.
 
 
§ 7 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1 Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode på op til seks måneder eller kan ekskluderes,
såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine
medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskab ophører.
Stk. 2 I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens
afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen
inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er
krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
Stk. 3 Generalforsamlingen kan tilslutte eller omstøde eksklusionen ved simpelt flertal.
Stk. 4 Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen
anmodningen.
 
 
§ 8 Ordinære generalforsamlinger
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i oktober eller november måned.
Stk. 3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen sker via
foreningens gængse, elektroniske platforme til foreningens medlemmer. Det reviderede regnskab gøres
tilgængeligt af bestyrelsen to uger inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest tre uger
før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 5 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har
inviteret. Stemmeret (1 stemme) har alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan stemmes ved
personligt fremmøde og ved fuldmagt.
Stk. 6 En lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 7 Generalforsamlingen kan ikke med gyldighed træffe afgørelse om sager, der ikke er optaget på
dagsordenen eller formidlet sammen med denne.
Stk. 8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være
medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig
afstemning, hvis der stilles forslag herom.
Stk. 9 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog et flertal på 2/3
af de fremmødte stemmer. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.
Stk. 10 Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er aktive og
passive medlemmer eller en anden nært tilknyttet person, som generalforsamlingen peger på.
Stk. 11 Passive medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er
ikke valgbare.
Stk. 12 Bestyrelsen sørger for, at der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes
og underskrives af dirigenten og offentliggøres senest fire uger efter via foreningens gængse, elektroniske
platforme.
 
 
§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent og stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning
4) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
5) Behandling af indkomne forslag
6) Medlemskontingent for kommende sæson
7) Fremlæggelse af budget for det kommende år
8) Valg til bestyrelsen, jf. § 11, stk. 3
9) Valg af suppleanter, jf. § 11, stk. 3
10) Valg af revisor, jf. § 11, stk. 5
11) Valg af revisorsuppleant, jf. § 11, stk. 5
12) Eventuelt
 
 
§ 10 Ekstraordinære generalforsamlinger
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Endvidere skal der
indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse
skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og gennemførelse af
generalforsamlingen er de samme, som for ordinær generalforsamling, jf. § 8. Undtaget herfra er dog
indholdet i dagsordenen.
 
 
§ 11 Bestyrelsen
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer, to
bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende
bestyrelsesmøde og senest fire uger efter generalforsamlingen og foretager fornøden fordeling af opgaverne.
Stk. 2 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold, herunder
ansættelse og afskedigelse af træner.
Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen således, at tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige
år og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Der vælges to bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen.
Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt vælges i tre sammenhængende valgperioder, dvs. seks år.
Såfremt der ikke er nye kandidater, kan bestyrelsesmedlemmer vælges for yderligere én periode. Bestyrelsen
skal i denne periode udøve stor aktivitet for at motivere til, at nye kandidater stiller op.
Stk. 5 Der vælges én revisor og én revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant vælges for to år ad gangen,
forskudt, således at revisor vælges i lige år og revisorsuppleant vælges i ulige hår.
Stk. 6 Medlemmer på valg til bestyrelsen skal som udgangspunkt være til stede på generalforsamlingen. Der
kan dog forevises fuldmagt.
Stk. 7 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 8 Bestyrelsen kan antage lønnet assistance til særlige opgaver.
 
 
§ 12 Tegningsret og hæftelse
Stk.1 Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren. I tilfælde af formandens fravær tegnes
foreningen af næstformanden i forening med kassereren. I tilfælde af kassererens fravær tegnes foreningen af
formanden i forening med næstformanden. Bestyrelsen kan dog bemyndige enkelte medlemmer til at skrive under på foreningens vegne. 
Stk. 2 Ved økonomiske dispositioner, der overstiger kr. 10.000,00, kræves hele bestyrelsens godkendelse.
Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.
 
 
§ 13 Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli.
Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt
balance.
Stk. 3 Revisor skal hvert år revidere årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at
indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisor skal forsyne årsregnskabet med en
påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.
Stk. 4.Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.
 
 
§ 14 Sponsorer
Stk. 1 For økonomisk støtte til foreningen kan der indgås aftale om sponsorstøtte i form af:
a. kontant beløb
b. reklame på træningstøj, programmer etc.
c. reklamer ved arrangementer
Stk. 2 Foreningen og sponsorerne skal respektere de under § 4 tilsluttede organisationers bestemmelser om
reklame og den enkelte idrætsudøvers personlige ret til at nægte at bære reklamer.
Stk. 3 Enhver aftale om sponsorstøtte skal godkendes af bestyrelsen.
 
 
§ 15 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget.
Stk. 2 Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer jf. stk. 1.
 
 
§ 16 Foreningens opløsning
Stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to, på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger.
Stk. 2 Beslutning om foreningens opløsning kræver en majoritet på mindst 4/5 af de tilstedeværende
medlemmer.
Stk. 3 Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening inden for relativ kort tid eventuelt
ved sammenlægning med anden forening, overgår foreningens midler, når alt er opgjort, til Roskilde
Kommune, der sørger for fordeling mellem de almennyttige idrætsarbejder i kommunen.
Stk. 4 Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at
gennemføre alle nødvendige dispositioner.
 
 
Besluttet på ekstraordinær generalforsamling d. 21. marts 2024.
 
 
Anne Gram Andreasen
Formand 
 
Lene Vig 
Næstformand
 
Randi H. Petersen
Kasserer 
 
Birthe Bjørnskov
Bestyrelsesmedlem
 
Henriette Le Metayer
Bestyrelsesmedlem
 
 
Henriette Le Métayer  | Tlf.: 30 62 59 29 | rdf.bm.henriette@gmail.com