Forenings vedtægter

 

Vedtægter for Roskilde Delingsførerforening

 

1.     Foreningens navn er Roskilde Delingsførerforening.

Foreningen er stiftet i 1961.

Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

 

2.     Foreningens formål:

a.     At skabe et samlingssted for gymnastikledere samt særligt interesserede gymnaster.

b.    At give dem lyst og evt. forudsætning for at påtage sig lederopgaver.

c.     At dyrke gymnastik under dygtig ledelse.

d.    Stille sig til rådighed ved propaganda for gymnastik.

 

3.     Foreningen kan efter vedtagelse på generalforsamlingen tilmelde sig landsorganisationer.

 

4.     Medlemmer.

Som medlem i foreningen kan optages alle, der har en lederuddannelse eller har ledet et gymnastikhold samt andre særligt interesserede gymnaster. Såvel aktive som passive kan være medlemmer.

 

5.     Ordinær generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i oktober eller november måned. Indvarsling til generalforsamling skal ske senest 14 dage før afholdelses ved skriftlig meddelelse med følgende dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning om foreningens virke

3.     Aflæggelse af revideret regnskab

4.     Eventuelle indkomne forslag

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

5.     Valg af bestyrelse

6.     Valg af revisor

7.     Eventuelt

Valg af bestyrelse samt afstemning om eventuelle indkomne forslag afgøres ved relativt flertal. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Ved alle valg kræves skriftlig afstemning.

Stemmeberettiget er alle, der har betalt medlemskontingent i sidste afsluttede regnskabsår samt nye medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen.

6.     Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen. I lige årstal er 2 medlemmer på valg, i ulige årstal de øvrige 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv (formand, næstformand og kasserer).

Der vælges 2 suppleanter hvert år.

 

 

7.     Økonomi.

Regnskabsåret løber fra 1/8 til 31/7.

Der vælges en revisor for 2 år ad gangen. En revisorsuppleant vælges hvert år.

 

8.     Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne kræver det. Kravet skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal da afholdes senest 1 måned efter modtaget begæring.

 

9.     Foreningens opløsning.

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at et sådant forslag vedtages på 2 – med mindst1 måneds og højst 2 måneders mellemrum – lovligt indvarslede generalforsamlinger.

Ved forslag om nedlæggelse skal flertallet være på mindst 2/3 af de fremmødte stemme-berettigede medlemmer.

Eventuelle midler skal anvendes til gymnastiske formål efter vedtagelse på sidste genereral-forsamling.

 

Vedtægter er sidst revideret ved generalforsamlingen den 31/10-2008.

 

 

 

__________________________                                         

Knud Ove Kirketerp-Møller                                               

Formand

 

 

 

__________________________                    __________________________

Anne-Lise Pedersen                                    Aase Jørgensen

Næstformand                                             Kasserer

 

 

 

 

__________________________                    __________________________

Lene Skree-Lassen                                     Kirsten Ege

Sekretær                                                    Bestyrelsesmedlem

Erik H. Pedersen  | Tlf.: 24 60 10 79 | fotoerik@live.dk